--> فرادید افزار پارس

نرم افزار , مشاوره , طراحی و سخت وب سایت , تهیه نرم افزار بر روی اندروید و متخصص در نوشتن برنامه های بازرسی کالا و گردشگری و نرم افزارهای مالی اداری در بستر های غیر ویندوزی